Capo Miseno, oil, 11×14

The beaches near Capo Miseno, Napoli, offer a view of Ischia.